ఆర్ .డి .ఎక్స్ లవ్ ట్రైలర్ – పాయల్ రాజపుత్ తేజు కంచర్ల , సి కళ్యాణ్