బ్రిటిష్ ‘డెవిల్’గా కళ్యాణ్ రామ్… ఊహకు అందని కథతో కళ్యాణ్ రామ్