ఇస్మార్ శంకర్ టీజర్ (రామ్ పోతినేని , నిద్ది అగెర్వాల్ , నాభ నటేష్ )