బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ కోసం రామ్స్ తాజా షూట్