టీజర్: నిను వీడని నీడను నేనే (సందీప్ కిషన్ , అన్య సింగ్ )