కౌసల్య కృష్ణమూర్తి టీజర్ (ఐశ్వర్య రాజేష్ , రాజేంద్ర ప్రసాద్ )