ట్రైలర్ : కీ మూవీ ( జీవ , నిక్కీ గల్రాని , అనైక సోఠి )