7 మూవీ ట్రైలర్ ( రెహమాన్ , హవీష్ , నందిత శ్వేతా , రెజినా , అనిషా అంబ్రోస్ )