హీరో హీరోయిన్ టీజర్ | నవీన్ చంద్ర | గాయత్రి సురేష్ | పూజ జవేరి