వైభవి జోషి ఫొటోస్ @ వజ్ర కవచధార గోవిందా ప్రెస్ మీట్