సుకృత వాగ్లే ఫొటోస్ – రామ సక్కని సీత ట్రైలర్ లాంచ్