సాయి సుశాంత్ , చాందిని చౌదరి కొత్త చిత్రం ముహూర్తం ఫొటోస్