రుక్షర్ దిల్లోన్ ఫొటోస్ @ ఏబీసీడీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్