రమ్య పసుపులేటి ఫొటోస్ @ ఫస్ట్ రాంక్ రాజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్