రకుల్ ప్రీత్ ఫొటోస్ @ దే దే ప్యార్ దే మూవీ ప్రొమోషన్స్