నువ్వు తోపు రా ట్రైలర్ (సుధాకర్ కొమాకుల, నిత్య శెట్టి )