విడుదలైన కాసేపట్లోనే 6 మిలియన్ వ్యూస్… ఇది నోరా ఫతేహి మ్యాజిక్…