నిను వీడని నీడను నేను మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫొటోస్