నిధి అగర్వాల్ @ SIIMA అవార్డ్స్ కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్