కషిష్ వోహ్రా ఫొటోస్ @ ఫస్ట్ రాంక్ రాజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్