చిరంజీవి @ మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్