చీకటి గదిలో చితకొట్టుడు ట్రైలర్

https://youtu.be/oc8N2zZ6z0o