అషిమా నర్వాల్ ఫొటోస్ @ SIIMA అవార్డ్స్ 2019 కర్టెన్ రైజర్