మా ఆయి ప్రొడక్షన్స్‌ తొలి చిత్రం ’22’ ప్రెస్ మీట్ ఫొటోస్